เมื่อ : 05 ก.ค. 2567

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนสถานประกอบการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ และ Digital Transformation” ซึ่งจัดโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) วว. 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ Digital Transformation และการบริหารจัดการ carbon footprint เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้สถานประกอบการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนะนำด้านงานบริการครบวงจรของ วว. และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจการดำเนินงานของ ศนพ. วว.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ Digital Transformation และการบริหารจัดการ carbon footprint เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้สถานประกอบการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนะนำด้านงานบริการครบวงจรของ วว. และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจการดำเนินงานของ ศนพ. วว.

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้  นายทันพงษ์ หาเรือนชีพ ผู้แทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ผศ. ดร. เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่าย Digital Transformation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด นักวิจัยอาวุโส ศนพ.วว. นอกจากนี้ยังได้จัดงานเสวนาและการถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อ “การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตของโรงงานและสถานประกอบการ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ วว. ได้แก่ ดร. พรศักดิ์ ทัศนราพันธ์ ผอ. ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.)  และนักวิจัยจาก ศนพ. ได้แก่ นายวิษณุ ปั้นพันธุ์ นักวิจัยอาวุโส นายประพันธ์ ปิยะกุลดำรง นักวิจัยอาวุโส และ ดร. อังคณา เขื่อนเพชร นักวิจัย รวมทั้ง ดร.ณัฐพล  อาจหาญ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.)  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง MR 106 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.tistr.or.th/PressCenter/news/12753/

นำเสนอข่าวโดย
กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.
☎️โทร. 0 2577 9048
E-mail : pr@tistr.or.th
Line@tistr
IG : tistr_ig
YouTube : tistr2506
TIKTOK : @tistr2506

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ