เมื่อ : 05 ก.ค. 2567

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำโดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กลุ่มบริษัท DOW  สถาบันพลาสติก จังหวัดระยอง   และเทศบาลตำบลบ้านฉาง  โดยการสนับสนุนจาก  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร  ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร (MRF Banchang) ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมวิจัย วว. ได้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ร่วมถ่ายทอดความรู้  ประกอบด้วย การคัดแยกวัสดุรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้และการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลของศูนย์  การใช้งานระบบแอปพลิเคชั่นในการรวบรวมวัสดุรีไซเคิล   การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์  การผลิตถ่านจากเปลือกผลไม้   และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเปลือกหอย   นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดรีไซเคิล เคลื่อนที่”เพื่อรับซื้อวัสดุรีไซเคิล และทดลองการใช้งานระบบรวบรวมเชื่อมต่อผ่านระบบแอปพลิเคชั่นด้วย