เมื่อ : 04 ก.ค. 2567

ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์   รองผู้ว่าการบริหาร  ในฐานะผู้แทน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess  Health  Award) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 จาก นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 4  ดำเนินการคัดเลือกโดย คณะกรรมการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค (CPPO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องแด่องค์กรสถาบันที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดี พัฒนาความก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพงานและมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานเขตสุขภาพเขต 4 เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สู่การมีสุขภาพดีวิถีใหม่เขตสุขภาพที่ 4 (HI FORUM) ครั้งที่ 2 ในวันที่  4 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

ทั้งนี้ วว. ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดทำนโยบายการสร้างสุขภาวะองค์กร และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างสุขภาวะในองค์กร เพื่อมาร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนกิจกรรมในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ วว. ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ