เมื่อ : 07 ก.พ. 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเวที “NRCT Talk” โชว์ ผลงานวิจัยที่ วช. ให้การสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” (Thailand Inventors’ Day 2024) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง เศรษฐกิจยังยืน ” ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100  - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

กิจกรรมบนเวที “NRCT Talk” ที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานการ ของ วช. ในการสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการประชาสัมพันธ์และจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ของ วช. และสร้างความตระหนัก การรับรู้ ต่อภาครัฐและเอกชน ซึ่งกิจกรรมบนเวที “NRCT Talk” จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักวิจัยมาให้ความรู้ ตลอดทั้ง 5 วัน โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจต่าง ๆ อาทิ งานวิจัย Drone แปรอักษร งานวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมเจตคติและความปลอดภัยบนท้องถนนในกลุ่มเยาวชน งานวิจัยสังคมไร้ความรุนแรง งานวิจัยอุทยาธรณีโลกสตูล งานวิจัยการประเมินความเสี่ยงจากภัยสึนามิและการปรับปรุงกระบวนการอพยพหนีภัยที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย งานวิจัยวัดวัสดุทางการแพทย์ฝีมือคนไทย  งานวิจัยเกษียณมีดี งานวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน งานวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น งานวิจัยระบบวิเคราะห์และสั่งการระบบไฟฟ้าข้ามประเทศอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะและไอโอที งานวิจัยด้านความมั่นคง งานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการเรียนรู้ และสังคมสูงวัย 

ตลอดการเปิดเวทีโชว์ผลงานวิจัยบนเวทีดังกล่าว ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” (Thailand Inventors’ Day 2024) ทั้ง 5 วัน พบว่า มีนักวิจัย อาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ