เมื่อ : 05 ก.พ. 2567

5 ก.พ. เวลา 09.00 น. ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ณ เวทีกลาง Event Hall 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางมูลค่าสูงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม  โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นประธานและผู้แทนลงนามของ 2 องค์กร

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในวันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางมูลค่าสูงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งนับเป็นการนำความร่วมมือในการเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์
ความร่วมมือระหว่าง วช. กับ สสปน. เป็นการร่วมมือที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557

โดยปัจจุบัน วช. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้บริการข้อมูลผลงานวิจัย องค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ข้อมูลนักวิจัย ผ่านระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) และในวันนี้ วช. มีความพร้อมในการสนับสนุน เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย องค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์  ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการขยายผล ผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยมีความแข็งแกร่ง เสริมสร้างฐานรากสำคัญ และยกระดับสู่การเป็นจุดหมายปลายทางมูลค่าสูงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป นอกจากนี้การผนึกกำลังของทั้งสององค์กรจะเป็นทิศทางที่ดีที่ทั้งสององค์กรต่างเล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นเฟืองจักรสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งจะช่วยส่งเสริม เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน จะส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ได้เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้อย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน

ด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า อุตสาหกรรมไมซ์ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย โดยได้ถูกบรรจุให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 หมุดหมายที่ 2 ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ดังนั้น การยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไมซ์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ คือ ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  สสปน. จึงหวังว่าความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างรากฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ของเราให้เป็นจุดหมายปลายทางมูลค่าสูงตามที่คาดหวังได้

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สสปน. และ วช. แล้วยังเพิ่มศักยภาพและยกระดับองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์  โดยมีแนวทางการทำงานที่ใช้ความร่วมแรงร่วมใจ และการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมไมซ์ ความร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การให้ความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการเป็นวิทยากร การเผยแพร่และติดตามผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ